Svea Apartment personuppgiftspolicy

Svea Apartment AB värnar om din personliga integritet.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning, såsom EU:s förordning om behandling av personuppgifter (GDPR).

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur företaget samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter.

Det är viktigt att du tar del av och förstår personuppgiftspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Företag: Svea Apartment AB (nedan benämnt ”Svea Apartment” eller ”Företaget”)
Org.nr.: 559171-5080

Kontaktuppgifter till ansvarig:
Postadress: Importgatan 20, 422 46 Hisings Backa
Telefonnummer: +46 (0)31-22 29 22
E-post: info@sveaapartment.com
Hemsida: https://sveaapartment.com

GDPR-ansvarig

Företagets ansvarige för GDPR-frågor kan nås på info@sveaapartment.com.

Uppdatering av policy

Svea Apartment förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka vår hemsida för att få den senaste versionen.

Kategorier av registrerade

Person vars personuppgifter behandlas benämns Registrerad. Företaget behandlar personuppgifter avseende följande kategorier av Registrerade:

 • personer som är Svea Apartments kunder (hyresgäster) eller potentiella kunder.
 • personer (ex. fastighetsägare) som hyr ut bostäder via Svea Apartment.
 • personer hos företag (ex. fastighetsägare) som hyr ut bostäder via Svea Apartment.
 • personer som lämnat sina uppgifter via Svea Apartments hemsida (offertförfrågan, kontaktformulär, serviceanmälan).
 • personer som lämnat sina uppgifter till Svea Apartment via LinkedIn, Facebook, Instagram eller Blocket.
 • personer som på annat sätt lämnat sina uppgifter till Svea Apartment, såsom via e-post, telefon eller vid besök på Företagets kontor.
 • personer som anmäler sig till att prenumerera på nyhetsbrev.
 • personer hos leverantörer och samarbetspartners.
 • anställda, potentiellt anställda och personer som söker anställning hos Företaget.
 • ägare till Företaget.

Utöver ovan, samlar Företaget inte aktivt in information från dig när du besöker vår hemsida.

 • Hyresgäster: Personnummer (eller organisationsnummer), namn och adress samt övriga kontaktuppgifter till person eller företag, såsom telefonnummer och e-postadress. Uppgifter om lägenhet eller hus som hyrs, såsom adress. Uppgifter relaterade till fakturering. Uppgifter från genomförd kreditupplysning, efter godkännande från kund.
 • Potentiella hyresgäster: Namn, telefonnummer och/eller e-postadress, uppgifter om intresse av boende såsom efterfrågade lägenheter eller hus, storlek, kostnad och relevanta datum. Uppgifter från genomförd kreditupplysning, efter godkännande från potentiell kund.
 • Personer och företag som hyr ut bostäder: Personnummer (eller organisationsnummer), namn och adress samt övriga kontaktuppgifter till person eller företag, såsom kontaktperson, telefonnummer och e-postadress. Uppgifter om fastighet/lägenhet. Uppgifter relaterade till fakturering.
 • Personer som lämnat sina uppgifter via Svea Apartments hemsida: Namn, företag, telefonnummer, e-postadress, relevanta datum och övriga angivna önskemål. Avseende serviceanmälan även uppgift om adress och ev. lägenhetsnummer.
 • Prenumeranter av nyhetsbrev: Namn, e-postadress och ev. telefonnummer.
 • Personer hos leverantörer och samarbetspartners: Kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Anställda: Personuppgifter som är relaterade till hantering av anställning såsom uppgifter om lön, förmåner, bankkonton, arbetstid, ledighet, frånvaro, sjukdom etc.
 • Potentiellt anställda och personer som söker anställning: Personuppgifter om utbildning, arbetslivserfarenhet, CV, referenser, betyg, arbetsintyg och liknande förhållanden.
 • Ägare till Företaget: Kontaktuppgifter till relevanta personer hos ägarföretag, såsom namn och e-postadress.
 • Styrelsemedlemmar: Personuppgifter som är relaterade till hantering av uppdraget såsom uppgifter om namn, adress, personnummer, arvode, bankkonton och företag.
Behandlingens art

Företaget behandlar personuppgifter på följande sätt:

 • personuppgifter samlas in, struktureras, bearbetas, lagras och gallras.
Ändamålen med behandlingen

Företaget behandlar personuppgifter i syfte att:

 • Företaget ska kunna fullgöra kunduppdrag och tillvarata kunders (hyresgästers) eller potentiella kunders intressen.
 • Företaget ska kunna fullgöra uppdrag och tillvarata intressen hos de som hyr ut bostäder via Företaget.
 • Företaget ska kunna fullgöra samarbeten och avtal med leverantörer och samarbetspartners.
 • Företaget ska kunna marknadsföra sina produkter och lämna information genom ex. nyhetsbrev.
 • Företaget ska kunna bedöma behovet av Företagets produkter hos Registrerad eller potentiell kund.
 • Företaget ska kunna utveckla sina produkter och sin verksamhet samt kunna analysera sin position på marknaden.
 • Företaget ska kunna kreditpröva Registrerad eller potentiell kund.
 • Företaget ska kunna leverera produkter som Registrerad beställt.
 • Företaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter mot anställda, ägare och styrelsemedlemmar.
Grunden för behandling

Företagets behandling av personuppgifter sker på följande grunder:

 • Företaget behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna avtal samt för att vidta åtgärder på begäran av potentiell kund innan avtal ingås/uppdrag erhållits.
 • Företaget behandlar personuppgifter för att fullgöra rättslig förpliktelse.
 • Företaget behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Företagets produkter till kunder och potentiella kunder (angående direktreklamspärr – se nedan.)
 • Företaget behandlar personuppgifter på grundval av samtycke från Registrerad.
Återkallelse av samtycke

Om viss personuppgift behandlas på grundval av samtycke från Registrerad har Registrerad rätt att återkalla sitt samtycke när som helst.

För att återkalla samtycke ska Registrerad kontakta info@sveaapartment.com.

Källor

Personuppgifter har samlas in från en eller flera av följande källor:

 • registrerad själv direkt, via e-post, brev eller telefon eller vid Registrerads besök på Företagets hemsida eller kontor.
 • adressuppgifter från offentliga register.
 • kreditupplysningsföretag.
Krav på information och utebliven information

Som utgångspunkt lämnar Registrerad personuppgifter frivilligt. För Registrerad som är kund eller anställd hos Företaget kan det föreligga avtalade krav på att lämna information, i vissa fall även lagstadgade krav.

Om Registrerad som är eller vill bli kund inte lämnar efterfrågad information kan det medföra att Registrerad inte erhåller Företagets produkter.

Var behandlar Företaget dina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas av Svea Apartments personal vid kontoret i Göteborg, Sverige.

Personuppgifterna kan överföras till följande mottagare:

 • av Företaget anlitade databehandlare, såsom IT-leverantörer.
 • företagets utvalda samarbetspartners, såsom vid genomförande av serviceanmälan från kund.
Överförs din personliga information till mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer?

Svea Apartment AB strävar efter att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning.

Verktyg som används för statistik och analys är så långt det är möjligt konfigurerade för att skydda integriteten och för att hålla data inom EES.

Hur länge sparar Företaget dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter, tills de inte längre uppfyller ändamålet i enlighet med ditt samtycke och i enlighet med gällande lagstiftning.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande och profilering (automatisk behandling och utvärdering av personuppgifter) av Registrerad kan förekomma. Automatiserat beslutsfattande och profilering rör framför allt beslut om Kreditprövning inför beslut om uthyrning.

Registrerads rätt till information och Registrerads rättigheter

Registrerad har rätt att få information från Företaget om vilka personuppgifter som Företaget behandlar om Registrerad och vilken typ av behandling som görs. Begäran ställs till Företaget via info@sveaapartment.com.

Registrerad har rätt att begära rättelse av personuppgift som Företaget behandlar om Registrerad. Registrerad har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger (framför allt EU:s förordning om behandling av personuppgifter, GDPR). Detsamma gäller rätt att få ut information i digitalt format (dataportabilitet).

Direktreklamspärr

Registrerad kan begära att Företaget inför direktreklamspärr. Då erhåller Registrerad inte nyhetsbrev eller annan reklaminformation direkt från Företaget.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Registrerad har rätt att inge klagomål avseende Företagets behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighet.

I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.imy.se.

Information om personuppgifter som behandlas

Information om personuppgifter som avser Registrerad erhålls i separat dokument. Sådan information:

 • lämnas elektroniskt via e-post om Registrerads identitet kan säkerställas, eller
 • skickas till Registrerads folkbokföringsadress med ordinarie postgång.
Marknadsföring
Hur använder vi din personliga information i marknadsföringssyfte?

Vi använder din personliga information för att kunna skicka dig anpassade erbjudanden med just det du är intresserad av, relevant marknadsföring, viktig information, kundundersökningar och inbjudningar via e-post, textmeddelande, telefon och post.

Tävlingar

Vi kommer att behandla din information när du deltar i våra tävlingar. Personuppgifter används för att Svea Apartment ska kunna kontakta deltagare i tävlingar före, under och efter evenemanget, samt kontakta vinnare för att dela ut priser.